Transdev Slovensko

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti TD Transport s.r.o. a SAD Prievidza a.s. (spolu ďalej len TRANSDEV)  v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

 

Vysvetlenie užitočných pojmov

• osobný údaj – osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného nebo určitelného subjektu údajov; subjekt údajov sa považuje za určený nebo určitelný, ak ide subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovat;

• subjekt údajov– subjektom údajov je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;

• správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, údaje spracováva a zodpovedá za ne je;

• spracovateľ – spracovateľom je každý subjekt, který na základe zvláštneho zákona alebo poverenia správcom spracováva osobné údaje podľa tohto zákona 

• príjemca – príjemcom je každý subjekt, ktorému sú osobné údaje;

• spracovanie osobých údajov – spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo sústava operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami; spracovaním osobných údajov sa predovšetkým rozumie zbieranie, ukladanie na nosiče informácií, poskytovanie prístupu, úprava alebo modifikácia, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

TRANSDEV spracováva len presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s GDPR. Tieto osobné údaje TRANSDEV zhromažďuje a spracováva iba na stanovený účel, v uvedenom rozsahu, počas trvania zmluvného vzťahu a následne tri roky po jeho skončení alebo po dobu jedného roka, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy.

 

Základne účely spracovania osobných údajov spoločnosti TRANSDEV

• plnenie zmluvy a poskytovnia služieb;

• zaistenie prevádzkových činností;

• účtovné a daňové účely;

• vymáhanie pohľadaviek;

• splnenie právnej povinnosti;

• priamy marketing.

 

Rozsah spracovania osobných údajov spoločnosti TRANSDEV

TRANSDEV spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

• identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo;

• adresné údaje: adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberných miest, telefónne číslo, emailová adresa;

• ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu, ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy alebo zákona, obrazový záznam.

Zdroje osobných údajov

TRANSDEV získava osobné údaje najmä od dotknutej osoby v rámci jednania o uzavretí zmluvy, príp. od tretích strán.

TRANSDEV vždy informuje dotknuté osoby o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby a kedy je naopak dobrovoľné. Poskytnutie takýchto osobných údajov však uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi dotknutou osobou a spoločnosťou TRANSDEV a zároveň významne zefektívni poskytovanie služieb.

TRANSDEV ďalej získava osobné údaje z verejných evidencií, od orgánov štátnej správy alebo na základe špeciálnych právnych predpisov.

S cieľom zabezpečiť bezpečnosť spoločnosti TRANSDEV a poskytovaných služieb sú na budovách spravovaných alebo vlastnených spoločnosťou TRANSDEV nainštalované kamerové systémy. Dotknuté osoby sú vždy informované informačnými tabuľkami a piktogramami pri vstupe do takéhoto priestoru o umiestnení kamier. Záznamy z kamerových systémov sú archivované po nevyhnutný čas a mimo uvedeného účelu nie sú ďalej spracovávané.

 

Spracovatelia a príjemcovia

Osobné údaje môžu byť spracúvané na zabezpečenie vyššie uvedených účelov okrem spoločnosti TRANSDEV a jej zamestnancov aj Zpracovateli TRANSDEV, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s GDPR.

Spracovateľmi osobných údajov sú predovšetkým:

náhradní dodávatelia alebo poskytovatelia služieb,

dodávatelia IT, účtovných systémov,

ďalšie osoby v súvislosti s uzatváraním, správou a archiváciou zmlúv a súvisiacich dokumentov,

iné tretie strany, ktoré poskytujú alebo prijímajú služby v súvislosti s plnením zmluvných alebo zákonných povinností TRANSDEV.

TRANSDEV spracúva osobné údaje manuálne aj automaticky. Ochrana osobných údajov je spoločnosťou TRANSDEV technicky a organizačne zabezpečená v súlade s GDPR. Rovnaké zabezpečenie vyžaduje TRANSDEV aj od Spracovateľov osobných údajov.

TRANSDEV informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti poskytnuté tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou požadovať predmetné osobné údaje.

Práva subjektov údajov

Subjekt údajov má právo požadovať informácie o spracovaní jeho osobných údajov, a to týkajúce sa účelu spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategórií osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, zdrojov osobných údajov, povahy automatizovaného spracovania, spracovateľov, príjemcov, prípadne kategórií príjemcov osobných údajov.

TRANSDEV poskytne informácie o požadovaných údajoch bez zbytočného odkladu, pri primeranej odmene, ktorá neprekročí náklady nevyhnutné na poskytnutie takýchto informácií.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo má podozrenie, že TRANSDEV alebo jeho zmluvný Spracovateľ TRANSDEV vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromia a osobného života subjektu údajov alebo s právnymi predpismi, subjekt údajov má právo:

• požiadať TRANSDEV alebo jeho zmluvného Spracovateľa o vysvetlenie;

• požadovať, aby TRANSDEV alebo jeho zmluvný Spracovateľ odstránili takýto stav; konkrétne má subjekt údajov právo požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

TRANSDEV vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavení jeho požiadavky. Subjekt údajov má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zostaňme v kontakte

Neváhajte nás kontaktovať alebo navštívte sekciu kariéra.

Nájdete nás na